Atemptat ambiental a les pinedes de la Platja de Pals

En la sessió extraordinària de data 28 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Pals va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per la revisió del Pla General vigent al municipi. Pots veure aquest nou POUM aquí.

El POUM preveu la construcció de la sorprenent superfície construïda només als sectors Rodors, els Jonquers i Puig Pedrós de 142.064 m2 per fer-hi 1.517 habitatges de segona residència en la seva majoria, traslladant les zones verdes, espais lliures i equipaments als paratges més llunyans a la platja com Roca Blanca. Aquest traspàs de les zones lliures i zones verdes a zones allunyades del mar, incompleix frontalment el Pla Director Costaner, ja que: “els espais lliures públics (…) s’han d’emplaçar en la forma més propera possible a la ribera del mar, (…) o bé incloent les masses forestals més rellevants del sector”.

Foto: Pau Bosch

Foto: Pau Bosch

El POUM qualifica part de paratge Rodors i Puig Padrós de Sòl Urbanitzable Delimitat, pero aquestes dues urbanitzacions es construiran en part dins del PEIN Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2.000, que el Pla Territorial de les comarques gironines, qualifica de “SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL”.

Vols saber més? No et perdis l’escrit de Pau Bosch. El pots trobar fent clic aquí.